Mediacja – Jak przebiega

Mediacja Umowna jest prowadzona na podstawie złożonego wniosku przez jedną ze stron sporu:

  1. Strona lub strony składają wniosek o przeprowadzenie mediacji oraz dokonują opłaty administracyjnej w wysokości 50,00 zł plus 23 % VAT na pokrycie wstępnych kosztów mediatora np. związanych z zawiadomieniem strony i uzyskaniem od niej zgody, jeżeli jest brak zgody, mediator sporządza informację dotyczącą braku podjęcia próby mediacji – informacja jest przekazywana każdej ze stron i jedna kopia dla mediatora.
  2. W przypadku wyrażenia przez strony zgody ba prowadzenie mediacji kolejnym etapem jest wypisanie przez stronę/ lub strony zlecenia na mediację lub spisanie umowy oraz uiszczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem mediacji, a następnie uzgodnienie ze stronami terminów posiedzeń wstępnych z każdą ze stron. Przedstawia na nich zasady mediacji, a strona przedstawia, jakie jest jej stanowisko oraz jakie ma propozycje rozwiązania sporu.
  3. Mediator organizuje wspólne spotkania stron - częstotliwość, długość i ilość uzależnione, są ściśle od indywidualnych potrzeb i woli stron, to w ich trakcie dochodzi do wypracowania akceptowalnego porozumienia.
  4. Zakończenie mediacji następuje w przypadku zawarcia ugody albo rezygnacji którejkolwiek ze stron z mediacji, z odbytych posiedzeń mediator spisuje protokół dokumentujący fakt prowadzenia mediacji, a jego odpisy doręcza stronom. Sprawozdanie lub protokół zawiera tylko i wyłącznie informację: od kiedy do kiedy była prowadzona mediacja, kto w niej uczestniczył i czy zawarto ugodę czy nie. W przypadku porozumienia i spisania ugody, ugoda zostaje dołączona do protokołu stanowi załącznik.

Mediacja Sądowa

  1. Kierowana jest na podstawie postanowienia z Sądu.
  2. Mediator uzgadnia ze stronami terminy spotkań indywidulanych. Przedstawia na nich zasady mediacji, a strona informuje, czego dotyczy spór oraz jakie jest jej stanowisko i jakie są jej propozycje.
  3. Mediator organizuje wspólne spotkania stron - częstotliwość, długość i ilość uzależnione, są ściśle od indywidualnych potrzeb i woli stron, to w ich trakcie dochodzi do wypracowania akceptowalnego porozumienia.
  4. Zakończenie mediacji następuje w przypadku zawarcia ugody albo rezygnacji którejkolwiek ze stron z mediacji, z odbytych posiedzeń mediator spisuje krótkie sprawozdanie dokumentujące fakt prowadzenia mediacji, a jego odpis doręcza do sądu, jeśli była to mediacja w sprawie karnej lub spisuje protokół a jego odpisy doręcza stronom i sądowi, jeśli była to mediacja w sprawie cywilnej lub gospodarczej. Protokół zawiera tylko i wyłącznie informację: od kiedy do kiedy była prowadzona mediacja, kto w niej uczestniczył i czy zawarto ugodę czy nie. W przypadku porozumienia i spisania ugody, ugoda zostaje dołączona do protokołu lub sprawozdania i stanowi załącznik.