Mediacja – Zasady i zalety

Zasady mediacji

Dobrowoność

Strony dobrowolnie przystępują mediacji i mogą wycofać się na każdym etapie postępowania.

Poufność

Wszystko, co jest przedmiotem mediacji, jak również oświadczenia i deklaracje stron są całkowicie poufne. Mediatora obowiązuje tajemnica zawodowa, a w protokole kończącym mediację nie zamieszcza się informacji o przebiegu mediacji.

Bezstronność

Strony w mediacji mają równe prawa i są jednakowo traktowane. Mediator nie reprezentuje żadnej ze stron, natomiast umożliwia stronom konstruktywny dialog w atmosferze wzajemnego szacunku.

Neutralność

Mediator pozostaje neutralny, co oznacza, że nie powinien mieć żadnego interesu w określonym wyniku mediacji. Decyzja o sposobie zakończenia mediacji zawsze należy do stron.

Zalety mediacji

  • przerywa bieg terminów przedawnienia, a zakończona ugodą ma moc równą ugodzie zawartej przed sądem, która z kolei stanowi tytuł wykonawczy uprawniający do prowadzenia egzekucji (również Europejski Tytuł Egzekucyjny),
  • jest poufna: tajność jej przebiegu i wszystkich szczegółów ochronione są prawnie, a mediatora obowiązuje tajemnica zawodowa – stanowi to całkowite przeciwieństwo posiedzeń sądowych, które z zasady są jawne (bardzo istotne dla np. tajemnic handlowych, reputacji zawodowej, czy wrażliwych spraw osobistych),
  • jest przejrzysta: strony mogą otwarcie się wypowiadać, a przebieg mediacji jest prosty,
  • jest efektywna: oferuje olbrzymią ilość nieszablonowych rozwiązań i pełną kontrolę stron nad jej przebiegiem – co nie jest możliwe przy rozwiązaniu sądowym,
  • jest przyjazna: spotkanie na neutralnym gruncie, a osoba mediatora pomaga nie tylko wypracować ugodę, ale również pozostać w dobrych relacjach międzyludzkich (szczególnie istotne w relacjach rodzinnych, stosunkach sąsiedzkich, czy dla partnerów biznesowych) – co nigdy nie jest łatwe przy kontradyktoryjnym procesie i stresie związanym z przebywaniem na sali sądowej.