Mediacje w sprawach Prawa Pracy

Mediacje w Sprawach Prawa Pracy - Katalog Spraw

Zgodnie z art. 476 § 1 k.p.c. Przez sprawy z zakresu prawa pracy rozumie się sprawy:

 • O roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane,
 • O ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy,
 • O roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy,
 • O odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Jeżeli chodzi o roszczenia wynikające wprost ze stosunku pracy, to na szczególną uwagę zasługują te, które związane są z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez jedną ze stron (por. Art. 94 i 100 k.p.).

 • Uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy, odszkodowanie (por. Art. 45 k.p.),
 • Sprostowanie świadectwa pracy, odszkodowanie za niewydanie lub nieterminowe wydanie tego dokumentu (por. Art. 97 i 99 k.p.),
 • Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego (por. Art. 153 k.p.),
 • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop (por. Art. 171 k.p.),
 • Zapłatę różnego rodzaju świadczeń (np. Wynagrodzenia, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, premii, nagrody, odprawy),
 • O ustalenie w oparciu o art. 22 § 1 k.p., że dane zatrudnienie ma charakter stosunku pracy niezależnie od nazwy umowy, która łączy strony (powództwo w tej sprawie może wytoczyć również inspektor pip),
 • Nawiązanie stosunku pracy (por. Art. 53 § 5 i art. 66 § 2 k.p.).