Mediacje w Sprawach Karnych

Mediacje w Sprawach Karnych - Katalog Spraw

Wszystkie sprawy, które mogą być skierowane z sądu przez wydział karny lub policję oraz prokuraturę.

Ważne jest, że strony poprzez zawarcie porozumienia u mediatora mogą dodatkowo zapisać w ugodzie, że nie sprzeciwiają się zakończeniu postępowania karnego w sprawie przez sąd warunkowym umorzeniem postępowania lub całkowitym umorzeniem.

Ponadto, jeżeli strony ustaliły, że będzie wypłacone odszkodowanie, to mogą również zapisać, że to odszkodowanie wyczerpuje ich wszelkie roszczenia cywilne również w przyszłości.

Przykładowe sprawy kierowane do mediacji to:

  • zakłócanie miru domowego,
  • znęcania się psychiczne i fizyczne,
  • uszkodzenie mienia,
  • uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku lub pobicia,
  • udaremnienie zaspokojenia wierzyciela poprzez przeniesienie na kogo innego składników swojego majątku (art. 302 k.k.)